Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souvislosti s novým celoevropským nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém pod zkratkou „GDPR“, si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů fyzických osob, tedy našich zákazníků, a zároveň Vás ujistit, že budete mít i nadále ve vztahu k fyzickým osobám přehled o pravidlech týkajících se zpracování jejich osobních údajů.

Jaký je právní základ zpracování údajů?

V souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a GDPR zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, a to na základě:

 • smlouvy, kterou jsme mezi sebou uzavřeli nebo se teprve chystáme uzavřít,
 • právního předpisu, který nám takové zpracování přímo nařizuje nebo umožňuje,
 • souhlasu, pokud jste nám jej pro daný účel sdělili,
 • oprávněného zájmu provozovat naše podnikání a rozvíjet naše služby. 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jedná se zejména o Vaše jméno, příjmení, pozici, společnost, IČ/DIČ, číslo bankovního účtu, adresu či sídlo, doručovací adresu, telefon, e-mail a informace o historii.

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění uzavřené smlouvy nebo služeb. Dále mohou být osobní údaje použity za účelem vylepšení našich produktů a služeb, poskytování informací o nás a škále našich produktů a služeb. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona nebo výkon a ochrana našich práv a nároků.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci shora vymezených účelů zpracování, a to entitám, se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů nebo orgánu veřejné moci. Těmi mohou být zejména společnosti nabízející ubytovací služby. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou předávány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné ve vztahu k danému účelu zpracování. Při předávání osobních údajů používáme smluvní ustanovení a zavádíme bezpečnostní mechanizmy, abychom veškerá data chránili a zároveň jednali v souladu s našimi standardy v oblasti ochrany osobních údajů, důvěrnosti informací a bezpečnosti.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění všech povinností plynoucích ze smlouvy a ochranu našich práv, a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správce povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Většinu osobních údajů budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a také po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění z daňových a účetních důvodů. V dalších případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo vyžadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost těchto údajů. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete Váš souhlas kdykoliv odvolat. Zároveň můžete vznést námitku proti zpracování a využít dalších práv dle GDPR. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle naší společnosti, písemně prostřednictvím pošty nebo e-mailem.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na nás jako na jejich správce nebo máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je pro území české republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro více informací se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

S pozdravem

Ing. Pavel Bradáč
jednatel společnosti
pavel@bradac.cz

Chilli Marketing, s.r.o.
Dobrá Psí Škola, s.r.o.
Dogopedie Publishing, s.r.o.

V Herolticích dne 25. 5. 2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prodejce neshromažďuje ani nevyužívá o kupujícím žádné osobní údaje za účelem jejich pozdějšího komerčního využití.

Zpracování a uložení poskytnutých osobních údajů kupujícího probíhá výhradně na základě právního důvodu splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a prodávající, tj. společnost DPŠ (Pavel Bradáč, netuším, co uvést).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (pokud při nákupu dochází k jejich předání prodávajícímu) uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající z právního důvodu (splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) pověřit třetí osobu (dopravce), jakožto zpracovatele. Kromě dopravců nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Prodávající se zavazuje předat osobní údaje kupujícího pouze takovým dalším dopravcům – zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné technické a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana poskytnutých osobních údajů.

Osobní údaje jméno a příjmení, adresa, email, telefon, a které jsou přenášeny do ekonomického systému prodávajícího, mohou být v tomto systému uloženy až po dobu 15-ti let od data posledního nákupu. Jde o osobní údaje, které jsou vyžadovány na základě těchto právních důvodů:

 • zákon 563/1991 Sb. v platném znění – zákon o účetnictví – povinnost vystavení řádných daňových dokladů s údaji předepsanými zákonem z důvodu splnění kupní smlouvy
 • zákon 235/2004 Sb. v platném znění – zákon o DPH – povinná archivace řádných daňových dokladů vzniklých z důvodu splnění kupní smlouvy po dobu 10 let
 • zákon 586/1992 Sb. v platném znění – zákon o dani z příjmu – splnění daňové povinnosti na základě řádně vystavených daňových dokladů vystavených z důvodu splnění kupní smlouvy
 • zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanský zákoník – splnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím + evidence smluvní prodloužené záruky až 15 let ode dne nákupu)
 • zákon 634/1992 Sb. v platném znění – zákon o ochraně spotřebitele – z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání problému na výrobku

Prodávají přijal s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování taková technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Kupující má tato hlavní práva

 • Právo na přístup – prodávající je povinen kupujícímu na vyžádání sdělit, jaké všechny jeho osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány.
 • Právo na přenositelnost – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu.
 • Právo na opravu – kupující má právo na opravu nesprávně uvedených osobních údajů.
 • Právo na výmaz – platí v případě, že osobní údaje budou zpracovávány protiprávně, nebo nebyl dán souhlas rodičů (u dětí do 16 let) či již neexistuje další důvod pro zpracování, podle GDPR musí správce nově bez průtahů údaje vymazat.
 • Právo vznést námitku a právo k omezenému zpracování – v některých případech právního důvodu nelze právo na výmaz uplatnit, pak ovšem stále můžete podat námitku a žádat o omezené zpracování údajů.
 • Právo být zapomenut – správce provede přiměřené kroky, aby vaše osobní údaje byly vymazány i směrem do minulosti (s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního důvodu).

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.